Pratishthito Karo Dehe Aro Beshi Shanti Ar

Pratishthito karo dehe aro beshi shanti ar sthirata tomar
Rog akramane dite badha anibe taha samartha hao apar