Prakashito hao Pratiti Karme Marme Marme

Prakashito hao pratiti karme
Marme marme jibana dharme
Sundara madhumoy
Kariya bahan eso narayan
Sundara madhumoy