Pranati Janai Akuti Hiyai Bharater Puta

Pranati janai akuti hiyai bharater puta sahasra nada nadi
Amader shiro pare dhalo dhalo dhalo asim ashish nana bhabe nirabadhi