Baroi madhur Jiban Prabhat Baroi Madhur

Baroi madhur jiban prabhat baroi madhur jiban prabhat
Ashish adar sneha rashi rashi keha nahi karo kabhu je aghat