Bhitare Bhakati Bahire Shakati Jahar Jibane

Bhitare bhakati bahire shakati jahar jibane raje
Tahar hridaye kanur madhur banshari niyata baje