He Chapal Pran Prabhu Kripa Sathe Jadi Nahi

He chapal pran prabhu kripa sathe jadi nahi hao pari chita
Kemane labhibe amar desher ashish kusum prashphutita