Ghure Berai Desh Bideshe Dekha Tomar

Ghure berai desh bideshe dekha tomar pai sarbatra
Tomar shanti parashanti rakho bujhi anyatra