Namite Chahina Timir Guhai Tabu Kena Hai

Namite chahina timir guhai tabu kena hai nami
Prabhu jaya giti gahite gahite keno maj pathe thami