Shanti Sagare Santar Katibo Ei Shudhu Mor

Shanti sagare santar katibo ei shudhu mor asha
Achire amai shikhite haibe atmatyager bhasha