E Jiban Khani Tomare Sampite Bahubar

E jiban khani tomare sampute bahubar ami cheyechi
Paini tomar darashan priya byetha dushaha peyechi