Shakti Chahina Mukti Chahina Chahi Shudhu

Shakti chahina mukti chahina chahi shudhu taba hasi
Taba pada tale bajaite chahi tomar bijoy banshi