Shunya Tumi Maha Shunya Purna Tomar

Shunya tumi maha shunya purna tomar antare
Dibya tomar mukta dyuti sabar prane santare
Nikhil dhara tomar gara tumi shrishti loy
Joy parajoy timir bhati tumi abhoy bhoy
Dibya jiban abhipsa mor doinya karo nash
Jagao tumi prane amar ananta ullash