Chahi Ami Mane Prane Nirabata (1)

Chahi ami mane prane nirabata
Bihane tar sabi nitur biphalata