Animeshe Kandte Habe

Animeshe kandte habe
Bhagabaner lagi
Hate chahi bishwa sebak
Param anuragi

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993