Bhagaban Niye Jao Mor Pap Niye Jao

Bhagaban niye jao mor pap
Niye jao mor truti
Bhagaban chuti jena
Toma pane druta bege shudhu chuti