Bhagaban... Bhaye Bhaye Nahi Jena Hai

Bhagaban bhagaban
Bhagaban bhagaban
Bhaye bhaye nahi jena
Hay ami mriyaman

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993