Bhagaban.... Kripa Kare Karo Mor

Bhagaban bhagaban
Bhagaban bhagaban bhagaban
Kripa kare karo mor
Aganita samasya samadhan

Sri Chinmoy, My surrender-life-joy, Manifestation-Glow, 1993