Bhagaban... Gahi Jena Animeshe Shudhu

Bhagaban bhagaban
Bhagaban bhagaban
Gahi jena animeshe
Shudhu taba jaya gan