Amar Mane Shudhu Lage

Amar mane shudhu lage
Tomai ami dakina hai
Paran bhare anurage
Byakulata nahi jage
Kandi shudhu ghor bedanai