Tumi Amai Sneha Karo

Tumi amai sneha karo
Taito ami mani
Ta na hale nutan katha
Ami ki hai jani
Tumi amai sneha karo
Taito ami mani
Ta na hale ami hatem
Tamasar sandhani