Nirabata Tumi Bina Sabi Britha

Nirabata nirabatya nirabata nirabata
Tumi bina sabi britha sabi asarata
Nirabata nirabata nirabata nirabata
Tumi bina jiban amar ashesh khati byatha
Nirabata nirabata nirabata nirabata
Tumi amar adi anter ashesh madhurata