Prabhu Amar Chapalata

Prabhu amar chapalata
Jagai tomar prane byatha
Prabhu amar malinata
Jagai tomar prane byatha
prabhu amar nirabata
Tomar kripar asimata
Prabhu amar amarata
Tomar kripar asimata