Prabhu Tomar Charan Dhari

Prabhu tomar charan dhari
Tomar bani prachar kari
Prabhu tomar charan dhari
Tomar hasi pradan kari
Prabhu tomar charan dhari
Asim prane baran kari