Ogo Mor Hiya Shatadal

Ogo mor hiya shatadal
Ujjwal achapal
Ogo mor puta hiya rabi
Amarar rupa chabi
Ogho mor madhu hiya shashi
Taba hasi dasha dishi