Hai Jiban Taru Keman Kare

Hai jiban taru keman kare
Nirash halo

Translation

Alas, how has my life
Become dry?