Shunibo Ajike Bhitare Bahire Puta Nutaner

Shunibo ajike bhitare bahire
Puta nutaner dak
Nashibo ajike atit maner
Basana durbipak