Shashwata Prabhu Pada Anupadi Bhitare

Shaswata prabhu pada anupadi
Bhitare bahire priti nadi
Bidhatar banshi shuni nirabadhi