Dukhbona Ar Maner Guhai Dukhbona

Dukhbona ar maner guhai dukhbona
Thakbona ar praner guhai thakbona
Nachbona ar simar guhai nachbona