Phutte Hale Khulte Habe Hridaye Duar

Phutte hale khulte habe hridaye duar
Bhangte hale pujte habe praner joar