Dosh Dekhi Sammukhe Dosh Dekhi

Dosh dekhi sammukhe dosh dekhi pashchate dosh
Durbal kari more pashu sama kari jabe rosh