Durbalata Dehe Prane Durbalata Mane

Durbalata dehe prane
Durbalata mane hiyai durbalata
Taito ami nahi heri
Taito ami nahi labhi saphalata