Ashar Jibane Ashar Marane Tomare

Ashar jibane ashar marane
Tomare pujibo charidhar
Shukher dibase dukher nishai
Tomare karibo prachar