Ranjana Dur Karo Dharanir Jantrana

Ranjana ranjana ranjana
Dur karo dharanir jantrana
Toma lagi ashutosh prananath
Karunar plaban dibarat