Savitri

Savitri savitri
Amarar patha jatri
Aspriha shiro deshe
Phute uthe animeshe
Gurur kripa barishan
Taba nil pakhi dhan