Sudha......... Prati Manaber Prati Debatar

Sudha sudha sudha sudha sudha
Sudha sudha sudha sudha sudha
Prati manaber prati debatar mithao asim khudha
Urdhe akashe nimne batase sarge martye tumi
Tomar gabhire shanti joti nidra bihin bhumi