Sundari Thake Sabare Chhariya Sundari

Sundari thake sabare chhariya
Sundari shudhu thake
Bishwa prabhure pranati janai
Ghume jagarane dake