Vasanti Paramer Maha Tushti

Vasanti vasanti vasanti vasanti
Paramer maha tushti maha shanti
English Channel kariyacho joy
Tomar gaurab rahibe akkhoy
German balika balika German
Disharini gahi taba jaya gan