Saphal Haibe Swapan Amar Saphal

Saphal haibe swapan amar
Saphal haibe jani
Hriday amar shunibe achire
Amar purir bani