Preranar Lagi Eshanar Lagi Sadhanar

Preranar lagi esanar lagi
Sadhanar lagi kandi
Basanar gehe swarupe amar
Nahi jena ar bandhi