Sadhana Amar Mithya Chhalana Jani Ami

Sadhana amar mithya chhalana
Jani ami taha jani
Satyer lagi keno ami prabhu
Anrite nahi hani