Samarpibo Samarpibo Jader Lagi Kande

Samarpibo samarpibo
Jader lagi kande amar pran
Prashphutibo prashphutibo
Sabai mile gaite tomar gan