Sabar Dukhe Paran Kande Teman Marush

Sabar dukhe paran kande
Teman marush kothai
Paran inda para charcha
Kebal hethai hothai