Pakhi Ure Jai Akashe Hiya Neche Chale

Pakhi ure jai akashe
Hiya neche chale batase
Apan prabhur sakashe
Nahi keha more hatashe