Dukkha Dainya Shok Rog Kena Sada Eto

Dukkha dainya shok rog
Kena sada eto durbhog
Aj balo more pratikar
He param janak amar