Shunya Theke Ese Sabe Shunye Mishe

Shunya theke ese sabe
Shunye mishe jai
Maha shunya tumi kothai
Balo tumi kothai