Japi Tomar Madhur Nam Diyechi Dub

Japi tomar madhur nam
Diyechhi dub tomar chetanai
Hridaye mor na rahe ar
Bahu juger tibra bedanai