Jiban Sheshe Maran Hese Karbe Sabi

Jiban sheshe maran hese karbe sabi haran
Manre amar jatui ekhan bhabis kebal apan