Ami Amar Mukti Bhanu

Ami amar mukti bhanu
Hiyar mahotsabe
Ami amar andha nisha
Maner kalarabe
Ami amar atma sudha
Purna loker smriti
Ami amar ushar marur
Dhangsa chhayar priti