Ekla Ami Mago Ebar

Ekla ami mago ebar
Jabo tomar ghare
Nirabe ma raibo cheye
Tomar charan dhare
Hariye jabo din dupure
Bishwa sabha hate
Ghurbona ar dine rate
Anka banka pathe