Amai Tumi Murkha Rekhe

Amai tumi murkha rekhe
Pao tumi ma tripti
Tomar prane deina pira
Amar niret supti
Amai tumi mahat jadi
Karte nahi chao
Parashanti pabena hai
Jetha ichchha jao